Základné informácie

Názov projektu: Výskumné centrum ALLEGRO
Kód: ITMS: 26220220198
Operačný program: „Výskum a vývoj“
Výzva: OPVaV-2013/2.2/09-RO   „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“
Spolufinancovaný z:  Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prijímateľ: Slovenská akadémia vied

Partneri:

  • Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
  • Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
  • Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Celkové výdavky: 16 214 711,54 EUR
Trvanie projektu: 2014 – 2015

Strategický cieľ projektu:
Vybudovanie výskumného centra ALLEGRO (VCA).


Špecifické ciele a aktivity projektu:

  • Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry
  • Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja
  • Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe