Projekty

1. Medzinárodné projekty, ktoré vznikli s podporou VCA

H2020
European Joint Program on Radioactive Waste Management, EURAD.
Zodpovedný riešiteľ: V. Slugeň, 52 spoluriešiteľov.
Doba trvania: 2019-2024

Project of the European atomic energy community, MEACTOS.
Zodpovedný riešiteľ: 15 spoluriešitelia
Doba trvania: 2017-2020

2. Domáce projekty, ktoré vznikli s podporou VCA

APVV
Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá, APVV-15-0660
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Lapin DrSc.
Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020

Štruktúra atómového jadra APVV-0225-15
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach, APVV-15-0469
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Fluoridové taveniny kritických prvkov pre nekonvenčné aplikácie, APVV-15-0479
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí, APVV-15-0738
Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Šimko, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020

VEGA
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov, VEGA 1/0477/16
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019

Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV): experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov, VEGA 1/0339/16
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Petriska, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019

Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov. VEGA1/0104/17
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020

In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, VEGA 2/0125/16
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Lapin DrSc.
Doba trvania: 01.01.2016 – 31.12.2018

Experimentálne štúdium jadrových reakcií a jadrovej štruktúry s využitím zväzkov z tandemového urýchľovača, VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019

Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou, VEGA 2/0114/16
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR, 313011B759
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Lapin DrSc.
Doba trvania: 01.08.2017 – 31.07.2022

Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie, MVTS 41090027
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Tatarko, PhD.
Doba trvania: 1.11.2017 – 31.10.2020

Ukončené projekty
Development and analysis of the suitability of accelerated testing methods for assessing the long term reliability of environmentally assisted cracking of nuclear components, ASATAR
Zodpovedný riešiteľ: 5 spoluriešiteľov
Doba trvania: 2015-2016

Nová generácia biomimetických implantátov pre náhradu kostí, MPNS COST Action MP1301
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2014 – 31.10.2017

Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPPVYJZ).
Grant MŠVVaŠ SR 001STU-2/2014
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba trvania: 08.0.2014 – 31.12.2016

3. Spolupráca s hospodárskymi partnermi

Názov kontraktu: Výskum zvyšovania bezpečnosti JE v SR.
Partner: CVV, a.s. Mochovce. Zmluva o výskume č. 2018005
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2018
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2020

Názov kontraktu: Vývoj transparentnej keramiky a iných materiálov
Partner(i): CEIT a.s.
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá

Názov kontraktu: Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Partner(i): UJD SR
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017

Názov kontraktu: Riziká a úskalia akceptácie hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva na Slovensku
Partner(i): UJD SR
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017