Aktuality

Konferencia „GAT-2020 – Gammalloys Technology 2020“ 3.-6. Augusta 2020, Bratislava, Slovakia

 
Podané projekty vo výzve na podporu DSV so zapojením VCA

Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu priemysel pre 21. storočie, kód OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05

  • Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Slovenská technická univerzita Bratislava:

    Názov projektu: Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie ALLEGRO (https://www.opvai.sk/media/100590/zoznam-zonfp-vo-vyzvach-dsv_142019_opravené.pdf)

 

Štrukturálne fondy EÚ

APVV

VEGA

 

Horizont 2020

 

Aktivity partnerov