Laboratórium deštruktívneho a nedeštruktívneho skúšania materiálov

Koordinátor: Ing. J. Lapin, DrSc.

Ing. A. Klimová, PhD.
RNDr. T. Pelachová, PhD.
Ing. M. Štamborská, PhD.
Ing. Oto Bajana
Ing. P. Petrík

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

Ing. K. Kamyshnyková, PhD.

PhD. Študenti

MSc. Mukesh Makwana

Zameranie

 • Charakterizácia materiálových a mechanických vlastností komponentov pre energetiku
 • Deštruktívne a nedeštruktívne testovanie
 • Mikroštrukturálna analýza materiálov

 

Sídlo laboratória: Zavarská 11, Trnava

 

Zoznam prístrojov

 • Simulátor teplotných deformačných stavov materiálov
 • Trhací stroj na jednoosové statické skúšky
 • Vysokorýchlostný trhací stroj
 • Charpyho kladivo
 • Creepove stanice termocyklovanie
 • Creepove stanice Spring
 • Creepove stanice Dead weight
 • Nanotomograf
 • Nanotvrdomer
 • Indentovaný tvrdomer
 • Mikrotvrdomer
 • Laserový mikroskop
 • Stereomikroskop
 • Invertovaný svetelný mikroskop

Gleeble Systém 3800

Realizácia experimentov:

 • meranie mechanických vlastností do 1 500 °C
 • skúšky únavy materiálov pri vyšších teplotách
 • štúdium procesov kryštalizácie
 • štúdium procesu tavenia a tuhnutia
 • meranie mechanických vlastností do 1 500 °C
 • simulácia tepelného spracovania do 1500 °C

Technické parametre:

 • maximálna rýchlosť ohrevu 10 000 °C/s
 • maximálna rýchlosť ochladzovania 6 000 °C/s
 • maximálne zaťaženie 200 kN

Trhací stroj Zwick/Roell Z600 a Z200

Realizácia experimentov:

 • realizácia skúšok v ťahu, tlaku a ohybe pri izbových aj zvýšených teplotách
 • meranie deformácií pomocou bezkontaktného laserového extenzometra
 • realizácia skúšok na valcových vzorkách s priemerom M8, M10 a M12

Technické parametre:

 • Z600 maximálna sila 600 kN
 • komora s ohrevom do 400 °C pre trhací stroj Z600
 • rýchlosť posuvu priečnika – 0,01 – 200 mm / min
 • maximálna testovacia frekvencia 0,5 Hz
 • Z200 maximálna sila 200 kN
 • komora s ohrevom do 1200 °C pre trhací stroj Z200

Vysokorýchlostný trhací stroj Instron

Realizácia experimentov:

 • určovanie vlastností materiálov pri vysokých rýchlostiach deformácií

Technické parametre:

 • kapacita 40 – 100 kN
 • rýchlosť 25 m/s
 • dynamické zaťaženie 40 kN
 • statické zaťaženie 50 kN
 • maximálny pracovný tlak 280 bar

Charpyho kladivo (Zwick/Roell RKP 450)

Realizácia experimentov:

 • stanovenie rázovej a vrubovej húževnatosti kovov a zliatin
 • vplyv teploty na rázovú a vrubovú huževnatosť kovových materiálov a zliatin

Technické parametre:

 • testovanie podľa normy EN ISO 148-1
 • kapacita kladiva 0 – 450 J
 • rýchlosť nárazu 5 – 5,5 m/s

Creepove stanice( Zwick/Roell Kappa 100 SS – CF)

Realizácia experimentov:

 • creepové skúšky a pokročilé creepové skúšky, ktoré vyžadujú maximálnu presnosť sily špeciálne pri veľmi nízkych rýchlostiach skúšky
 • creepovo-únavové skúšky do 1200 °C
 • relaxačné skúšky

Technické parametre:

 • presnosť merania podľa normy ISO 23788
 • štandardné uchytenie pre vzorky so závitovou hlavou, ploché vzorky aj pre vzorky na tlakové skúšky
 • mechanický extenzometer do vysokých teplôt s axiálnymi a horizontálnymi senzormi

Creepove stanice (Zwick/Roell Kappa 50LA – Spring)

Realizácia experimentov:

 • ťahové creepové skúšky pri konštantnom napätí
 • skúšky napäťovej relaxácie
 • meranie creepových vlastností do 1 200 °C

Technické parametre:

 • maximálna síla ťah/tlak 50 kN
 • meraná dĺžka vzorky 10 – 50 mm
 • skúšobné vzorky so závitovou hlavou M10 a M12
 • ploché skúšobné vzorky šírka 6 mm

Creepove stanice (Zwick/Roell Kappa 50LA – Dead weight)

Realizácia experimentov:

 • konštantné pôsobenie zaťaženia pomocou gravitačnej sily -mŕtvej váhy
 • ťahové creepové skúšky
 • meranie creepových vlastností do 1 200 °C

Technické parametre:

 • presnosť merania 1-100% nominálnej sily podľa normy ISO 7500-2
 • štandardné uchytenie pre vzorky so závitovou hlavou, ploché vzorky aj pre vzorky na tlakové skúšky
 • mechanický extenzometer do vysokých teplôt s axiálnymi a horizontálnymi senzormi

Nanotomograf (XT H 225 ST)

Realizácia experimentov:

 • kontrola vnútornej štruktúry odliatkov, výliskov z rôznych kovov , kovovej peny , kompozitných materiálov prípadne keramiky
 • kvalitatívna analýza plošných spojov pre elektrotechnický priemysel, výskum v oblasti organických materiálov

Technické parametre:

 • maximálne napätie –225 kV
 • maximálny výkon elektrónového lúča – 225 W
 • rozmer bodu Rtg lúča – 3 µm
 • rozlišovacia schopnosť – 2 µm
 • manipulátor – 5-osový (x,y,z,rotácia 360° a naklápanie +/- 30°)

Nanotvrdomer Zwick Roell ASMEC

Realizácia experimentov:

 • stanovenie kritického napätia pre plastickú deformáciu alebo vznik trhlín
 • automatické meranie rozloženia tvrdosti v celej časti vzorky
 • vykreslenie výsledkov v grafe sila – posunutie

Technické parametre:

 • maximálna sila ± 2 000 mN
 • maximálny posuv ± 200 µm
 • maximálny priemer vzorky 25 mm
 • maximálna prenosová rýchlosť je
  64 bodov za sekundu

Indentovaná tvrdosť Zwick/Roell ZHU 2,5

Realizácia experimentov:

 • priemerná hodnota a štandardná odchylka
 • výpočet tvrdosti podľa Vickersa, Brinella a Martensa
 • výpočet indentovanej tvrdosti HiT, indentovaného Youngovho modulu Eir, creepových vlastnosti, creepových relaxačných vlastnosti

Technické parametre:

 • testovanie podľa normy EN ISO 14577-1
 • zaťaženie od 5 N do 2 500N
 • testovacia oblasť 350 mm

Mikrotvrdomer Zwick/Roell ZHµ

Realizácia experimentov:

 • výpočet mikrotvrdosti podľa Vickers
 • automatický výpočet hlbky vpichu
 • skenovanie a spájanie obrázkov nasnímanej vzorky

Technické parametre:

 • testovanie podľa normy ISO 6507, ISO 4545 a ASTM E 384
 • zaťaženie v rozsahu 10 – 2 000 gf
 • voľne nastaviteľné časové oneskorenia od 5 do 60 sekúnd

Laserový mikroskop Carl Zeiss LSM700

Realizácia experimentov:

 • štvor laserový konfokálny skenovací mikroskop pre tvorbu a snímanie priestorových snímkov s výborným zaostrením hĺbky
 • 3D topografia pre analyzu materiálov a testovanie
 • skúmanie zložitých javov

Technické parametre:

 • rozlišenie 4×1 až 2048×2048 pixelov
 • priblíženie 0,5 až 40x premenné po krokoch 0,1
 • snímkovacia rýchlosť štyroch farebných signálov až 5 snímkov za sekundu pri rozlíšení 512×512 pixelov alebo maximálne 154 snímkov za sekundu pri rozlíšení 512×16 pixelov
 • voľné otáčanie pri snímani okolo 360° premenné po krokoch 0,1°
 • objektívy 10x/0.3, 20X/0.8, 40X/1.3DIC, 63X/1.4 Oil DIC

Stereomikroskop: Carl Zeiss SteREO Discovery V20

Realizácia experimentov:

 • tvorba priestorových snímkov s výborným zaostrením hĺbky

Technické parametre:

 • rozsah priblíženia 20:1
 • externý dotykový panel
 • 345 x celkové zväčšenie s 10x okulármi
 • maximálne rozlíšenie 1000LP/mm s objektívom 2.3
 • osvetlenie a kontrast založené na studenom svetle

Invertovaný svetelný mikroskop Carl Zeiss Axio Observer Z1m

Realizácia experimentov:

 • analýza veľkosti zŕn, nekovových inklúzií, čistoty železa,
 • meranie hrubky a geometrie vrstiev
 • analýza grafitových častíc veľkosti, tvaru a geometrie
 • analýza mikroštruktúry pre všetky materiálové aplikácie

Technické parametre:

 • fixný analyzátor, merací analyzátor s možnosťou otáčiania o 360° a rotačný analyzátor s rotujúcou doskou