Poslanie centra

  • Realizovať výskum v oblasti energetiky a jadrovej energetiky, predovšetkým v oblasti nových materiálov a technológií ich prípravy, termohydrauliky, subjadrovej fyziky, bezpečnosti jadrových zariadení a vytvárať vedecko-výskumné výsledky s vysokým inovačným potenciálom.
  • Pokračovať vo vytváraní technologickej platformy v oblasti jadrovej energetiky a materiálov a technológií pre energetiku.
  • Zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu VCA získavaním ďalších grantov a zmluvného výskumu.
  • Dosiahnuť výmenu informácii, názorov a skúseností s riešením, implementáciou a realizáciou projektov.
  • Rozvíjať aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach súvisiacich s existujúcou priemyselnou základňou Slovenskej republiky a v oblastiach, ktoré sa pre priemyselnú základňu javia ako perspektívne smery jej ďalšieho trvalo udržateľného rozvoja a zaisťovania konkurencieschopnosti.
  • Spolupracovať s akademickými inštitúciami a priemyselnými podnikmi na Slovensku, v krajinách V4, európskych a v iných krajinách.