O projekte Allegro

Prenos poznatkov vedy a výskumu až k praktickým aplikáciám je nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti. V operačnom programe Výskum a vývoj, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ boli vytvorené podmienky na vybudovanie výskumných centier a univerzitných vedeckých parkov orientovaných na zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

Jedným z vybudovaných centier je aj výskumné centrum ALLEGRO „VCA“. Cieľom centra je vytvárať stimulujúce prostredie pre špičkový výskum a vhodné podmienky na riešenie interdisciplinárnych projektov a realizáciu špičkového aplikovaného výskumu a vývoja s výstupmi pre technologický transfer. VCA sa zameriava na riešenie úloh v oblasti energetiky, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky existujúcich jadrových elektrárni, skladovania vyhoreného jadrového paliva, likvidácie jadrového odpadu a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. Dôležitou úlohou centra v oblasti energetiky ostáva výskum jadrových reaktorov novej generácie. Práve reaktory IV. generácie ponúkajú výrazne vyššie zhodnotenie jadrového paliva a dokonca v súčasnosti tzv. „vyhorené“ palivo z klasických jadrových elektrárni môže byť po prepracovaní využité ako palivo pre novú generáciu reaktorov, čím sa všeobecne znížia požiadavky na dlhodobé hlbinné ukladanie vyhoreného paliva z prevádzkovaných jadrových elektrární. Centrum má vybudovanú relevantnú infraštruktúru a vzťahy s podnikateľskými subjektmi na riešenie existujúcich problémov súvisiacich s prevádzkou jadrových zariadení ako aj zabezpečenú výchovu novej generácie špecialistov.

VCA má vytvorenú platformu pre technologický transfer, pričom výsledky výskumu a inovácie s podnikateľskou sférou vytvárajú optimálne podmienky aj pre identifikáciu možných spin-off spoločností.

Budeme veľmi radi, keď Vás činnosť Výskumného centra VCA zaujme a motivuje k vzájomným diskusiám a stretnutiu a tešíme sa na budúcu spoluprácu.
 

Ing. Juraj Lapin, DrSc.